Regulamin sklepu internetowego

Outfit Format

REGULAMIN SKLEPU

I Definicje

 1. Sprzedający –Outfit Format sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Modlińska 175A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000549494, REGON 361112676 , NIP 524-277-78-12, o kapitale zakładowym 50 000 zł, adres e-mail: info@outfitformat.com, nr telefonu do kontaktu + 48 793 730 370.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).
 3. Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny http://www.outfitformat.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

II Ogólne Warunki

 1. Sklep (internetowy) prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
 4. Internet Explorer 9.0 lub wyższa wersja;
 5. FireFox 41 lub wyższa wersja,
 6. Google Chrome 45 lub wyższa,
 7. Safari 5 lub wyższa,
 8. Opera 32 lub wyzsza.
 9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Potwierdzeniem skutecznie złożonego zamówienia jest otrzymanie przez klienta wiadomości mailowej o poprawnie złożonym zamówieniu, zawierającej numer zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia, określona w nim cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 11. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji modeli określonych w opisie do danego zdjęcia.
 12. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu i adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

III Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedającym.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.

IV Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności uprzedniej rejestracji (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 6. Do momentu kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
 8. Sprzedający przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim (w zależności od wyboru Klienta), o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

V Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Sprzedający dokłada starań, aby towar został wydany konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania środków na konto (płatności w systemie płatności elektronicznych).
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów (lista krajów objętych wysyłką dostępnatutaj) firmą kurierską lub na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wskazanego przez Klienta w procesie składania zamówienia sklepu stacjonarnego („Butik”). Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sklepu.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki).
 4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia – faktura VAT).
 5. Dostawa towarów do Butiku odbywa się na następujących zasadach:
 6. koszty dostawy towarów do sklepów stacjonarnych ponosi Sprzedający,
 7. Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o możliwości odbioru zamówionych towarów w wybranym Butiku,
 8. w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru zamówienia w Butiku, zapłata za zamówione towary może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznej,
 9. Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail informującej go o możliwości odbioru towarów.
 10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru.
 11. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w Butiku – w przypadku odbioru w towaru w Butiku) tzw. protokół szkody. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VI Płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i euro i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient płaci cenę za zamówione produkty przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal lub Dotpay przed dostarczeniem zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (PayPal, Dotpay), w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest również jedynie w formie płatności elektronicznej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII Wady towarów. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 3. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lubformularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Outfit Format, 00-028 Warszawa, ul. Bracka 18, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres 00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lub e-mailem na adres info@outfitformat.com)
 4. Klient może skorzystać z wzoruformularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał Sprzedawcy na jeden z adresów o których mowa w ustępie 3 informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi płatność (kwotę stanowiącą cenę jaką zapłacił Klient za towar podlegający zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta w tym koszty dostawy produktu) nie później niż w 14 dni od dnia, w którym do Sprzedawca wszedł w posiadanie zwracanego towaru przez Klienta.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Zwrot płatności, o której mowa w ustępie 5 zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji chyba, że Klient zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie.
 8. Klient w całości ponosi odpowiedzialność za skuteczne dostarczenie do Sprzedawcy towaru podlegającego zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta oraz w całości pokrywa koszty związane z tym dostarczeniem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy na adres pocztowy podany w ust. 3 niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle lub przekaże Sprzedawcy towar podlegającego zwrotowi przed upływem terminu 14 dni i posiada formalne potwierdzenie odesłania lub przekazania.
 10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia od Klienta towaru z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta i zwrotu Klientowi kwoty, o której mowa w ustępie 6 w przypadku jeśli towar:
 11. Jest uszkodzony,
 12. Posiada ślady używania, prania,
 13. Nie posiada metek lub są one uszkodzone.

XI Dostępność towarów

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

X Realizacja niepełnego zamówienia

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną niezwłocznie zwrócone.

XI Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie niniejszym Regulaminem,
 3. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
 4. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
  Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: info@outfitformat.com lub za pomocą formularza reklamacji dostępnego jako Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 6. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 7. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

XII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
 3. Dane podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).
 4. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej dane osobowe Klientów będą powierzone firmie kurierskiej, w celu świadczenia usług kurierskich związanych z doręczeniem Towarów.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechnego miejscowo właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
 5. W razie zaistnienia między Stronami  sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
 6. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
 7. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Klient ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
 11. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 12. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia

Pliki do pobrania w PDF:

 1. Formularz odstąpienia od umowy na odległość
 2. Formularz wymiany
 3. Formularz reklamacji

 

 

Załącznik nr 1

 

…………………………………………                                                                                              …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres Klienta

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Klienta)

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………                                                                                       …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres Klienta

 

FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………

DATA ZAMÓWIENIA: ………………………..

NUMER FAKTURY/PARAGONU:……………………………………………………………………………….

PROSZĘ O WYMIANĘ:

……………………………………………………………………………………………………..

NAZWA WYMIENIANEGO TOWARU, ILOŚĆ PRODUKTÓW

NA:

…………………………………………………………………………………………………….

TOWAR, ILOŚĆ PRODUKTÓW

 

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki wymiany towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

……………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Klienta)

 

 

Załącznik nr 3

 

…………………………………………                                                                                          …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres klienta

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Klienta)